Kulturliv_mainimage (1).jpg

Sámedikki váldobargun kulturpolitihkas lea láhčit diliid sámi dáidda- ja kulturdoaimmaid várás ja dan ovddideami várás. Sámi servodat lea vuos ain huksemin servodagas, ja mii leat vuoruhan ja ain fertet vuoruhit kultuvrra ja giela vuođđoosiid. Dát hástala nana áŋgiruššama sámi servodaga iežas beales, sámi ásahusaid, Sámedikki ja stáhta eiseválddiid beales.

Sámediggi oaidná iežas ovddasvástádussan atnit ávvira ja ovddidit  dan doaimma maid sámi álbmot vuolggaha, ja leat dán proseassas deaŧaleamos eavttuid biddji. Stáhta eiseválddiin lea dattetge bajimuš ovddasvástádus diliid láhčimis nu ahte sámi servodagas alddis lea vejolašvuohta hukset viidáseappot servodagas. Guovlulaš ja báikkálaš eiseválddiin lea maiddái ovddasvástádus váikkuhit dan ahte sámi dáidda, kultureallin ja sámi ásahusat ovddiduvvojit ovttas.

Magga, Mariann Wolmann.jpg

Ráđđelahttu
Bellodat: Bargiidbellodat
Válgabiire: Nuortaguovllu válgabiire

Mediat ja publikašuvnnat

Sámi mediaid bargun lea juohkit dieđuid sámi álbmogii ja gaskkustit dieđuid, fákta ja áddejumi servodaga nana govdodagas.

Sámi mediafálaldat ja sámi publikašuvnnat leat deaŧalaččat sámi gielaid oainnusmahttimii, oassin giellaovddideamis ja giellaoahpahusas olles sámi álbmoga várás, ja erenoamážit mánáid ja nuoraid gaskkas.

27.9
28.9

Sámi girjjálašvuođabeaivvit

Sámedikki girjerájus bovde sámi girjjálašvuođabeivviide Diehtosiiddas Guovdageainnus gaskavahku ja duorastaga čakčamánu 27. ja 28. b. 2017. Girjjálašvuođabeaivvit leat rabas buohkaide.

Čakčamánu 27. beaivve 

11.00 - 12.00 Lunša ja registreren 

12.00 - 12.10 Bures boahtin! 

12.10 - 13.00 Mai-Britt Utsi: Luohteárbevierru - luođit Várjjagis

13.00 - 13.40 Girječálli Saia Stueng

13.30 - 14.00 Boddu

14.00 - 14.45 Sara Margrethe Oskal: Muitalanárbevierru ođđa muitalanvugiin

14.45 - 15.30 Lill Tove Fredriksen ságastallá girječálliin Jovnna-Ánde Vestain

15.30 - 16.00 Boddu

16.00 - 16.30 Anne Merete Gaup: Sámi mytologiija filbman 

16.30 - 17.00 Girječálli Kirste Paltto

17.10 - 17.40  Tone Elvebakk ja Janne Olsby, Várdobáiki sámi guovddáš

18.00 Mállásat

Čakčamánu 28. beaivve 

09.00 - 10.00 Brita Pollan: Nugo okta sápmelaš lea muitalan nuppi sápmelažžii

10.00 - 10.30 Siri Gaski: Oktasaš sámi bibliografiija

10.30 - 10.45 Boddu

10.45 - 11.15 Girječálli Inger Marie Aikio

11.15 - 12.00 Mona Nummedal, Bokbasen: E-girjji luoikkaheapmi. John Harald Skum, Alta bibliotek 

12.00 - 12.45 Lunša

12.45 - 14.30 NORLA: Norge i Frankfurt 2019

Dieđiheahpmi:

Áigemearri: 06.09.17

Dieđiheapmi sáddejuvvo: liv.inger.lindi@samediggi.no

Buohkat diŋgojit hotella ieža: Thon hotel Kautokeino, tlf. 78 48 70 00

Sámediggi máksá lunšša ja mállásiid.

Bures boahtin buohkaide!

Sámedikki váikkuhangaskaomiid mihttomearrin publikašuvnnaide ja eará mediaide lea mediaid máŋggabealatvuohta mii oainnusmahttá sámi giela, kultuvrra ja servodateallima. Oassemihttomearrin lea ovddidit sámi publikašuvnnaid mat váikkuhit servodatáŋgiruššama.

Njuolggodoarjagat publikašuvnnaide ja eará mediaide galget váikkuhit arenaid gos sámi gielas, kultuvrras ja servodateallimis lea sorjjasmeahttun jietna, ja gos identitehta duddjojuvvo.

Falástallan

Falástallamis lea guovddáš sajádat sámi servodagas. Historjjálaččat lea rumašlaš aktivitehta leamašan lunddolaš oassin sámi kultuvrras.

Dađistaga go dárbbut leat nuppástuvvan de ollu aktivitehtain lea hápmi ja sisdoallu rievdan, ja dagahit odne falástallama ja aktivitehtaid vuođđun alla falástallandásis ja lášmmohallandásis.

Paulsen, Lars Filip.jpg

Várrepresideanta
Bellodat: Olgeš
Válgabiire: Viesttarmeara válgabiire

Sámedikki falástallan váikkuhangaskaomiid mihttomearrin lea oažžut máŋggabealat falástallan-doaimmaid. Oassemihttomearrin lea viiddis ja buorre falástallanfálaldat sámi álbmoga várás.

Sámediggi addá njuolggadoarjaga golmma organisašuvdnii mat organiserejit sámi falástallandoaimmaid: Sámiid Valáštallanlihttu-Norga/Samenes idrettsforbund-Norge (SVL- N), Sámi Heargevuodjin-lihttu/Saami Reindeer-Race Federation (SHL) ja FA Sápmi.

Dasa lassin addá Sámediggi doarjaga sámi nuoraid searvamiin sihke falástallan- ja kulturoassái Arctic Winter Games (AWG) nammasaš doaluin.

Njuolggadoarjagat falástallamii galget váikkuhit dan ahte sámi falástallanorganisašuvnnat sáhttet ovddidit falástallanfálaldaga viidodat- ja njunušdásis.

Dáidda- ja kulturbargu

Sámedikki ovddasvástádus sámi dáidaga ovddideamis lea fuolahit ahte dáiddáriin leat buorit ja einnostan vejolaš rámmaeavttut sin doibmii. Mii galgat sihke láhčit diliid nu ahte mis lea girjás sámi kultureallin ja seammás galgat mii láhčit ámmátlašvuođa ja kvalitehta. Mii galgat láhčit diliid árbevirolaš čájehanhámiide, seammás go mii galgat láhčit sámi ođđaáigásaš dáidaga.

Sámedikki deaŧaleamos gaskaoapmi dán barggus leat min ekonomalaš váikkuhangaskaoamit, muhto maiddái dat váikkuhanvejolašvuohta mii mis lea gulahallama, oktavuođa ja ovttasbarggu bokte eará almmolaš eiseválddiiguin

24.9
26.9

Sámediggi, fárrolagaid ovttasbargoguimmiiguin Sámis, ja Norgga ja riikkaidgaskasaš ráđđeaddiiguin ja berošteddjiiguin, leat bidjamen vuođu ásahit bistevaš doaimma beakkán Mázejoavku: Sámi Dáiddajoavku dállui. Mázejoavku vuoiŋŋas, deaivvadeamis bohtet leat máŋga dáhpáhusa, numo bargobájit, museačájáhus ja paneladigaštallan.

Mázejoavku vuoiŋŋas, deaivvadeamis bohtet leat máŋga dáhpáhusa, numo bargobájit:
- Álgoálbmot metodologiijat, masa sáhttet searvat sámi ja álgoálbmot dáiddárat ja kuráhtorat numo Candice Hopkins (kuráhtor, Documenta 14).
- Luohti, jietna ja musihkka, man musihkkár Johan Sara Jr. jođiha ja masa sáhttet searvat sámi ja álgoálbmot dáiddárat geat barget dán dáiddasuorggis.
OCA (Office of Contemporary Art) doarju guktui dáid bájiid.
- Álgoálbmot estetihka sátnegirji, dán bargobáji jođiheaba Jan-Erik Lundström (SDG, Kárášjohka) ja Anna Hudson (York University, Canada/Turtle Island). Dát lea ruhtaduvvon MICH (Mobilizing Inuit Cultural Heritage, York University, Canada/Turtle Island).
Museačájáhus: RiddoDuottarMuseat rahpá Álttá akšuvnnaid čájáhusa, man Sámediggi lea dorjon.
Paneladigaštallan: Dása servet beakkánis Mázejoavkku miellahtut ja eará oasseváldit, earet eará Documenta 14 ovddasteaddjit.

Eanet dieđut: Siljá Somby, Sámediggi, +47 78 48 42 30/ 99 45 38 24; dahje Katya Garcia-Antón, OCA
 

Sámedikkis leat ohcanvuđot doarjagat kulturbargui, ruđaid sáhttá ohcat sámegielat girjjálašvuhtii, sámi musihkkii, sámegielat govvasárggusráidduide, sámi lágádusaide ja kulturdoaibmabijuide. Dáiddáršiehtadus lea ovttasbargošiehtadus mii lea dahkkojuvvon Sámedikki ja Sámi dáiddárráđi/ Samisk kunstnerråd (SDR) bokte.

Dáiddáršiehtadus

Sámediggi ja Sámi Dáiddárráđđi (SDR) leaba lihtodan ovttasbargošiehtadusa (Dáiddáršiehtadus). Dáiddársoahpamuša vuođul čađaheaba Sámediggi ja SDR jahkásaš šiehtadallamiid mas čuovvovaš jagi dáiddáršiehtadusa sisdoallu ja ekonomalaš rámma mearriduvvo.

Sámi dáiddáršiehtadusas leat ruđat dáiddafondii, sámi dáiddárstipendii, čájáhusbuhtadussii, ja doaibmadoarjja dáiddárorganisašuvnnaide ja Sámi dáiddárráđđái,

04.6.2013
Last ned

Sámediggedieđáhus sámi dáidaga ja kultuvrra birra

25.1.2012
Last ned

Norsk kulturindeks 2012 Resultater fra samisk område

25.1.2012
Last ned

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Sámi kulturbargoarenat

Sámi kulturviesut, teáhterat, festiválat ja museat leat deaŧalaš arenat sámi dáidaga, kultuvrra ja kulturárbbi oainnusmahttimii, goziheapmái ja ovddideapmái.

Diet ásahusat leat sámi ofelaččat iežaset báikegottiin, ja dat fállet kulturealáhusbargosajiid distrivttain. Danne leatge ásahushuksen ja ásahusovddideapmi hui deaŧalaččat sámi servodaga ja sámi demokratiija goziheapmái ja ovddideapmái.

09.11

Kulturráđi jahkekonferánsa 2017: Sámi moarri

Lea go sámevuohta dohkkehuvvon oassin  das mii gullá nationála oktavuhtii? Mii vuolggaha sámi dáidaga nana politihkalaš áŋgiruššama? Kulturráđđi ja Sámediggi loktejit dan áššin jagi 2017 jahkekonferánsii. Gažaldagat gusket sihke dáža ja sámi dáidda- ja kulturdoaimmaheddjiide.

Ollu nuorra sámi dáiddárat geavahit dáidaga dasa ahte dovddahit duššástuvvama ja dasa ahte ovdanbuktit iežaset duohtavuođa. Mii lea luoikkan bajilčállaga ruoŧa-sámi dáiddára, Carola Grahn, dahkosis ja lokte sámi moari áššelistui. Bajilčála čujuha dasa mo gižžudanvuohki lea deaŧalaš sámi dáidagii. Maid mearkkaša dáidaga ja politihka lagas čatnaseapmi? Guoská go moarri maiddái daidda oktasaš árvvuide mat máilmmiviidosaččat leat garra deattu vuolde – árvvut masa álgoálbmogiin leat erenoamáš fuolahanstrategiijat? Moarri sáhttá ovdanbuktojuvvot sihke jitnosit ja jaskadit. Moarri sáhttá buvttihit konfrontašuvnna, digaštallama, buhtástusa ja ođasmahttima. Áigumušaiguin boahtteáiggi várás mii loktet sámi dáidaga ja kultuvrra áššelistui. Loga konferánssa birra ja dieđit iežat dákko: http://www.kulturradet.no/arskonferansen-2017 

Sámediggi addá njuolgadoarjaga kulturbargoarenaide. Njuolggodoarjagat sámi kulturbargoarenaide galget váikkuhit:

  • Sámi kulturgaskkustanásahusaid mat oainnusmahttet sámi kultureallima ja doibmet sámi kultuvrra ovddidanarenan
  • Festiválaid mat oainnusmahttet, gaskkustit ja ovddidit sámi kultuvrra
  • Dan ahte sámi teáhterat sáhttet ovdánit dáiddalaččat, buvttadit lávdedáidaga alla dásis ja sáhttet gierdomátkkiid dahkat lávdedáidagiin, nu ahte dat doibmet kulturvásihan- ja kulturgaskkustanarenan, ja sámegiela geavaheapmái ja oainnusmahttimii
  • Ahte sámi kulturhistorjá suodjaluvvo, hálddašuvvo ja gaskkustuvvo

Mis lea lea ohcanvuđot ortnet “Dáidda- ja kulturgaskkustanarenat”. Dát ortnet buorida áŋgiruššama sámi dáiddáriid ektui, kulturdieđáhussii dávistettiin. Vuoruhemiid gaskkas dán ortnegis lea stuorát fokus ođđahutki doaimmaide mat galget váikkuhit sámi ásahusaid ja dáidda- ja kultur-gaskkustanarenaid ovddideami. Ortnegis addojuvvo doarjja maiddái arenaide, fierpmádagaide ja ovttasbargoprošeavttaide mat váikkuhit stuorát riikkaidgaskasaš vuovdaleami ja sámi dáidaga ja sámi dáiddáriid fievrrideami riikkaidgaskasaš márkanii, ja álggahanstipeanda nuorra sámi dáiddáriidda.

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!