Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino nektet å etterkomme vedtaket fra Landbruks- og matdepartementet som i 2014 krevde at han skulle redusere reinflokken sin til 75 dyr. Sara gikk til sak mot staten og vant frem i tingretten, men staten anket beslutningen. I dag, fredag 17. mars, kom dommen fra Hålogaland lagmannsrett som forkaster anken, og som i sin dom slår fast at vedtaket fra staten er ugyldig da det innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.

Sametingspresident Vibeke Larsen er glad for seieren.

– Jeg vil først og fremst gratulere Jovsset Ánte Sara for seieren i lagmannsretten. Prinsippene som ligger til grunn i denne rettavgjørelsen samsvarer med det som Sametinget har påpekt over flere år, nemlig at måten staten har lagt opp til reintallsreduksjoner har store svakheter, at den ikke er i henhold til samenes rett til selvbestemmelse og at det kan være brudd på individuelle rettigheter, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Sametinget uttaler i reindriftsmeldingen vedtatt i september 2016 at bestemmelser om forholdsmessig reduksjon har vist seg å være reintallsdrivende, og har uten noen form for utjevnende element ført til forskjellsbehandling og uforholdsmessige inngripende tiltak overfor den enkelte reindriftsutøver.

Brudd på menneskerettighetene

Hålogaland Lagmannsrett konkluderer i dommen at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om reintallsreduksjon, er et brudd på menneskerettighetene. Reintallsreduksjonen som staten hadde lagt opp til, er ugyldig da vedtaket innebærer en krenkelse av Sara sin rett til å utøve sin kultur i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27.

Lagmannsretten skriver blant annet: «Selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.»

–  Lagmannsretten har foretatt en veldig viktig avklaring i forhold til folkeretten når det gjelder kollektive og individuelle rettigheter. I dette tilfellet så har staten brutt Jovsset Ánte Saras folkerettslige vern mot statlig inngrep. Jeg vil rose han for at han har våget å stå på for sin rett til å drive med reindrift, og for den viktige kampen han har tatt på vegne av mange samer. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, avslutter sametingspresident Vibeke Larsen.

 

For intervju, kontakt sametingspresident Vibeke Larsen, tlf: 941 30 116

 

Gávdnet go dan maid ohcet?

Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider.

Takk for din tilbakemelding!